Tiskovna konferenca - Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin

TISKOVNA KONFERENCA, 12.7.2018 ob 10. uri – Kraj, Kavarniška popravljalnica, nekdanja knjižnica Gradu Ormož

Predstavitev operacije

Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin

    IMG 3970

Vodilni partner - prijavitelj: Z-ENIAC SO.P.

Ostali partnerji: Ljudska univerza Ormož, Komunalno podjetje Ormož.

Vrednost operacije: 66.250 €

Vrednost sofinanciranja: 49.115,48€ 

Začetek operacije: 15.5.2018; zaključek operacije: 31.3.2019

Odločba iz dne: 18. 5. 2018

Povzetek operacije:

Izvajanje operacije »Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin« bo prispevalo k spodbujanju medgeneracijskega povezovanja in učenja ter aktivnega vključevanja ranljivih skupin. Omogočilo bo njihovo aktivno vključevanje v družbo, izmenjavo medgeneracijskih izkušenj in aktivnosti učenja in usposabljanja. Partnerstvo se prjavlja na ukrep 4.1.1. Podpora inovativnim partnerstvom za medgeneracijsko povezovanje in učenje. Aktivnosti operacije in rezultati so namenjeni ranljivi ciljni skupini (mladi, starejši, brezposelni, invalidi, ženske ter splošni javnosti, obiskovalcem, turistom, ljubiteljem DIY ponudbe in družinam. Z operacijo bomo prispevali k rešitvi posledic nadpovprečno hitre rasti ostarele populacije in problemov, ki so povezani z ranljivimi skupinami na območju LAS UE Ormož. Zato v operaciji za reševanje teh problemov ranljive skupne vključujemo v procese izobraževanja , usposabljanja in povezovanja z mlajšimi generacijami zaradi prenosa znanj med generacijami, kakor tudi zaradi kvalitetnejšega preživljanja življenja nasploh. Z mobilno medgeneracijsko enoto se bo uvedla promocija pomoči na domu, saj bo velik delež ostarele populacije in ranljivih skupin v bodoče potreboval mobilne medgeneracijske storitve za aktivno vključitev v družbo. Zato bomo razvili nov poslovni model partnerstva za aktivno vključevanje starejših in ranljivih skupin v medgeneracijske delavnice usposabljanja in povezovanja, kar bo omogočilo povečanje njihove socialne vključenosti, prenos znanja med generacijami in njihovo izobraževanje ter usposabljanje za kvalitetnejše življenje. Z nabavo potrebne opreme se bo ustvarilo medgeneracijsko klimo, v kateri se bo izvajalo animacijske, učne in praktične delavnice za ranljive skupine na urbanem območju. Učinki operacije bodo novo delovno mesto, vzpostavljena nova storitev medgeneracijske enote, izvedba delavnic in še veliko več.

 

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik