Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin - Predstavitev

Predstavitev operacije

Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin

 • Vodilni partner - prijavitelj: Z-ENIAC SO.P.
 • Ostali partnerji: Ljudska univerza Ormož, Komunalno podjetje Ormož.
 • Vrednost operacije: 66.250 €
 • Vrednost sofinanciranja: 49.115,48€ 
 • Začetek operacije: 15.5.2018; zaključek operacije: 31.3.2019
 • Odločba iz dne: 18. 5. 2018

Povzetek operacije:

Izvajanjeoperacije »Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin« bo prispevalo k spodbujanju medgeneracijskega povezovanja in učenja ter aktivnega vključevanja ranjivih skupin. Omogočilo bo njihovo aktivno vključevanje v družbo, izmenjavo medgeneracijskih izkušenj in aktivnosti učenja in usposabljanja. Operacija se bo izvajala v partnerstvu z vodilnim partnerjem socialnim podjetje, Z-Enaic SO.P., partnerjem 1 (Ljudska univerza Ormož) in partnerjem 2 (Komunalnim podjetjem Ormož).

Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 4.1.1 Podpora inovativnim partnerstvom za medgeneracijsko povezovanje in učenje. Aktivnosti operacije in rezultati so namenjeni ranljivi ciljni skupini (mladi, starejši, brezposelni, invalidi, ženske ter splošni javnosti, obiskovalcem, turistom, ljubiteljem DIY ponudbe in družinam. Z operacijo bomo prispevali k rešitvi posledic nadpovprečno hitre rasti ostarele populacije in problemov, ki so povezani z ranljivimi skupinami na območju UE LAS Ormož. Zato v operaciji za reševanje teh problemov ranljive skupine vključujemo v procese izobraževanja, usposabljanja in povezovanja z mlajšimi generacijami zaradi prenosa znanj med generacijami, kakor tudi zaradi kvalitetnejšega preživljanja življenja nasploh. Z mobilno medgeneracijsko enoto se bo uvedla promocija pomoči na domu, saj bo velik delež ostarele populacije in ranljivih skupin v bodoče potreboval mobilne medgenaracijske storitve za aktivno vključitev v družbo. Zato bomo razvili nov poslovni model partnerstva za aktivno vključevanje starejših in ranljivih skupin v medgeneracijske delavnice usposabljanja in povezovanja, kar bo omogočilo povečenje njihove socialne vključenosti, prenos znanja med generacijami in njihovo izobraževanje ter usposabljanje za kvalitetnejše življenje.

Z nabavo potrebne opreme (medgeneracijska mobilna enota, ki bo brezemisijska, mobilnih pečic, peščeni kopeli, prenosnega računalnika) bomo ustvarili medgeneracijsko klimo, v kateri bomo izvajali animacijske, učne in praktične delavnice za ranljive skupine na urbanem območju UE LAS Ormož. Z zaposlitvijo nove osebe pri vodilnem partnerju, ki ima status socialnega podjetja in razvija inovativne rešitve za potrebe sodobnega časa za ranljive skupine, bomo z izvedbo operacije omogočili tudi njeno trajnost.

Učinki operacije bodo eno novo delovno mesto z zaposlitvijo osebe, vzpostavlejna nova storitev medgeneracijske brezemisijske enote, izvedba 12 medgeneracijskih delavnic, 2 usposabljanja za nudenje pomoči na domu, 4 praktične delavnice, 12 programov izobraževanja, od tega 1 inovativni – nov program, 25 animacijskih delavnic, skupno 30 udeležencev ter informirana splošna javnost o izvajanju projekta.

Zagotovili bomo trajnost operacije: Operacija »Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin« bo postala del izvajanja programa vodilnega partnerja, ki v osnovi kot socialno podjetje uresničuje cilje operacije, zato bo tudi delovno mesto trajno. K trajnosti bo pozitivno prispevala tudi nova blagovna znamka »Sand Coffe«, ki bo postala atraktivna točka s pozitivnimi vplivi na dologoročnost operacije.

Trajanje operacije: 1. Faza: 15.5.2018 - 30.10.2018   2. Faza:1.11.2018 - 31.3.2019

Podatki o prijavitelju (Vodilni partner)
Naziv: Z-ENIAC SO.P.
Naslov: VRAZOVA ULICA 9, 2270 ORMOŽ
Statusna oblika1: Socialno podjetje
Matična številka: 7093004000
Davčna številka: 11086378
Številka TRR: SI56 0510 0801 5275 455 A Banka
Odgovorna oseba: Irena Serdinšek
Kontaktna oseba: Irena Serdinšek
Telefon: 031 704 303
E pošta2: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Spletna stran: http://www.zeniac.si/
1.6.1 Podatki o Partnerju 1
Naziv: LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ
Naslov: Vrazova ulica 12, 2270 Ormož
Statusna oblika: javni
Matična številka: 5052793000
Davčna številka: SI49507800
Številka TRR:

IBAN SI56 0128 7603 0717 259 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)  S*

IBAN SI56 0410 3000 1489 373 (NOVA KBM d.d.)  M*

Odgovorna oseba: Viki Ivanuša
Kontaktna oseba: Viki Ivanuša
Telefon: 02 741 5500
E pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Spletna stran: http://www.lu-ormoz.si/
1.6.2 Podatki o Partnerju 2
Naziv: KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ
Naslov: Hardek 21c
Statusna oblika: Gospodarski subjekt
Matična številka: 5073049000
Davčna številka: SI66338441
Številka TRR:

IBAN SI56 0410 3000 0271 926 (NOVA KBM d.d.)  T*

IBAN SI56 6100 0001 2350 678 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)  T*

IBAN SI56 0410 3000 2242 578 (NOVA KBM d.d.)  T*

Odgovorna oseba: Pavla Majcen
Kontaktna oseba: Ludvik Hriberšek
Telefon: 02 741 06 47
E pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Spletna stran: http://www.kp-ormoz.si

Območje občin, ki jih pokriva operacija

Zap. št. Občina Naselja v občini KO in parc. št., naziv in naslov objekta
1. Ormož   Ormož    
Velika Nedelja    
Miklavž pri Ormožu    
Podgorci    
Ivanjkovci    
Kog    
2. Središče ob Dravi   Središče ob Dravi    
3. Sveti Tomaž   Sveti Tomaž    
             
Prispevek operacije k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS UE Ormož
Cilji iz SLR LAS UE Ormož
C. 1 Spodbujanje razvoja gospodarstva in kmetijstva  
C. 2 Podpora razvoju osnovnih storitev  
C. 3 Spodbujanje varovanja okolja in ohranjanja narave  
C. 4 Izboljšanje pogojev za ranljive ciljne skupine  

Ozadje operacije

OZADJE OPERACIJE: V SWOT analizi stanja je bila ugotovljena nadpovprečno hitra rast ostarele populacije in problemov, ki so s tem povezani. Za reševanje teh problemov je potrebno ostarelo populacijo vključiti v procese izobraževanja, usposabljanja in povezovanja z mlajšimi generacijami zaradi prenosa znanj med generacijami, kakor tudi zaradi kvalitetnejšega preživljanja življenja nasploh. Posebna pozornost pa je potrebna tudi kvalitetnejši oskrbi na domu, saj si velik delež ostarele populacije v bodoče ne bo mogel več privoščiti oskrbe v domovih za ostarele, zato bomo razvili nov poslovni model partnerstva za aktivno vključevanje starejših v medgeneracisjke delavnice učenja in povezovanja. Velike težave so prepoznane tudi pri ranljivih skupinah, zato je njim namenjena še posebna pozornost v okviru operacije.

Operacija »Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin« se bo izvajala v okviru tematskega področja Večja vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin z izpostavljenim ciljem »Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in učenja«.

OPERACIJA JE POVEZANA Z NASLEDNJIMI TEMATSKIMI PODROČJI

1) TP Ustvarjanje delovnih mest

Operacija zagotavlja 1 novo trajno zeleno delovno mesto (zagotavljala bo plačevanje prispevkov pokojninskega In invalidskega zavarovanja za polni delovni čas).

Operacija krepi inovativnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, - zagotavlja dodatno ponudbo storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti za zaposlovanje ranljivih oseb na trgu dela.

Za namen zagotavljanja trajnega zelenega delovnega mesta je predvidena investicija v opremo, ki bo omogočila vzpostavitev pogojev za razvoj delovnega mesta in njegovo trajnost.

2) TP Varstvo okolja in ohranjanje narave

Operacija zagotavlja programe ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja, ki krepijo znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja podnebnim spremembam na območju LAS.

3) TP Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Ukrep 4.1.1 Podpora inovativnim partnerstvom za medgeneracijsko povezovanje in učenje

Z operacijo »Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin« bomo v partnerstvu izvajali programe aktivnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin v družbo, izmenjavo medgeneracijskih izkušenj in aktivnosti učenja in usposabljanja. Povečanje socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin bomo dosegli z izvedbo operacije tako, da s programom zagotavljamo:

- Prenos znanj in izkušenj starejše populacije na mlajšo populacijo,

- Izobraževanje starejše populacije, ki je potrebno za funkcioniranje v družbi in ohranjanje fizičnega, socialnega in duševnega zdravja,

- Povezovanje z drugimi institucijami v mrežo za medgeneracijsko povezovanje in učenje.

Cilji operacije

Cilji operacije:

 • ustvariti novo zeleno delovno mesto z novo ponudbo, ki bo prispevalo k razreševanje socialnih, okoljskih in drugih problemov, saj bo omogočalo mobilne medgeneracijske aktivnosti DIY (urbano območje UE LAS),
 • izpeljati programa na področju medgeneracijskega povezovanja in učenja,
 • povečati socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin na območju UE LAS,
 • prenos znanj in izkušenj starejše populacije na mlajšo populacijo in obratno, izobraževanje starejše populacije in ciljnih skupin, ki je potrebno za funkcioniranje v družbi in ohranjanje fizičnega, socialnega in duševnega zdravja,
 • vzpostaviti partnersto z drugimi institucijami v mrežo za medgeneracijsko povezovanje in učenje,

Operacija prispeva tudi k doseganju naslednjih ciljev SLR LAS UE Ormož in ciljem PRP 2014-2020:

C 1.1. Spodbujanje povezovanja lokalnih partnerjev v inovativna partnerstva in spodbujanje socialnega podjetništva

C 3.1. Spodbujanje inovativnih partnerstev na področju varovanja okolja in ohranjanja narave

C.1.2. Spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo

C 4.1. Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in učenja

C 4.2. Izboljšanje oskrbe ostarele populacije na domu

C.3.2. Spodbujanje aktivnosti ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in prilagajanje na podnebne spremembe

C 4.3. Spodbujanje aktivnega vključevanja mladih v družbo

Vpliv operacije na obremenitev okolja

Izvajanje operacije upošteva trajnostno (sonaravno) rabo lokalnih virov ter dokazuje, da je mogoče z ničelno stopnjo ustvarjanja emisij, odpadkov, vode in virov pomembno prispevati k varovanju okolja. Programi operacije so zasnovani na trajnostni način z načeli preprečevanja nastajanja odpakdov in ponovne uporabe ter vključevanjem lokalnih ponudnikov.

Z uporabo brezemisijske enote pri izvajanju medgeneracijskih delavnic bomo neposredno prikazali možnost uporabe vozil na elektro pogon brez emisij.

Operacija NE bo vplivala na obremenitev okolja.

Načrtovane aktivnosti operacije izboljšujejo stanje okolja in uvajajo nove aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam (mobilna brez emisijska enota za medgeneracijske aktivnosti, ponovna uporaba, okoljska pismenost, lokalna oskrba).

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje: v okviru operacije »Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin« bomo pomembno prispevali k spodbujanju okoljskega ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe, saj bodo medgeneracijske delavnice v praksi izkazovale znanja in veščine iz tega področja (manj embalaže, nič ostankov hrane, ponovna uporaba zavrženih izdelkov, manj transporta zaradi lokalne dobave itd). Operacija bo tako neposredno prispevala k ozaveščanju, obveščanju o podnebnih spremembah in možnostih prilaganja na te spremembe z načinom življenja.

Okolje: v okviru operacije bodo potekale aktivnosti za inovativne pristope za izboljšanje ali ohranitev stanja okolja in narave, za ohranitev biotske raznovrstnosti in promocijo teh območij, saj bomo neposredno vključevali teme kot so odpadki, voda, energija, transport – pri čemer bomo prikazali konkretizacijo problemov v izzive, ki se bodo odražali v izboljšanem poznavanju možnosti varovanja okolja in narave (preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovna uporaba, recikliranje, kompostiranje, mobilnost brez emisij, vpeljava trajnostne embalaže, spodbujanje lokalne pridelave in trženje itd)

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik