Mobilni dom

eu sklad za razvoj las ue ormoz


OPERACIJA

za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja
Lokalne akcijske skupine UE Ormož za
2. javni poziv za ESRR LAS UE Ormož
Naziv operacije: MOBILNO PROTI OSAMLJENOSTI
Prijavitelj oz. vodilni partner (naziv, naslov): Z-ENIAC SO.P., VRAZOVA ULICA 9, 2270 ORMOŽ

VSEBINA OPERACIJE

Izvajanje operacije »Mobilni dom«

se uvršča v tematsko področje Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, cilj 4.2 Izboljšanje oskrbe ostarele populacije na domu. Operacija poteka v dveh fazah, prispevala bo k izboljšanju kakovosti življenja ostarele populacije na domu, k dostojanstvenejšemu staranju in preprečevanju zlorab starejših na način partnerskega sodelovanja. Začetek 1. faze je 1.7.2020, začetek druge faze pa 1.1. 2021. Operacija se zaključi 31.12.2020. Operacija se bo izvajala v partnerstvu z vodilnim partnerjem socialnim podjetjem Z-Enaic SO.P., partnerjem 1 Zdravstveni dom Ormož in partnerjem 2  Ljudska univerza Ormož. Operacija Mobilni dom v partnerstvu ponuja programe, ki bodo dopolnitev obstoječim programom zdravstvenega in socialnega varstva ter storitev dolgotrajne oskrbe za ostarelo populacijo na domu. Gre za nadgradnjo operacije Danes za jutri, saj ugotavljamo, da starajoča populacija ostaja večina doma in postaja osamljena. Zato smo pomoč na domu skupaj s partnerji operacije nadgradili z novo storitvijo mobilnega doma,  ki omogoča zmanjšanje in preprečevanje osamljenosti in posledično nastajanje bolezni, ki so izrazito povezane prav z osamljenostjo.

 Mobilni dom avto2

 PARTNERJI PROJEKTA:

Partner 1: Z-Enaic, SO.P.
Partner 2: ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ
Partner 3: LU ORMOŽ

C 4.2. Izboljšanje oskrbe ostarele populacije na domu

Cilji operacije »Mobilni dom«

  • izboljšati kakovost življenja na območju LAS UE Ormož za ostarelo populacijo na domu;
  • zagotoviti pomoč na domu (pomoč pri gospodinjskih opravilih in manjša popravila) kot dopolnitev obstoječim programom zdravstvenega in socialnega varstva z namenom dostojanstvenega staranja;
  • izpeljati program podpore za zmanjšanje osamljenosti;
  • ustvariti novo ponudbo za premagovanje osamljenosti z mobilnim domom in vplivati na zmanjševanje številnih posledičnih bolezni;
  • pripraviti noveliran programa storitev za izboljšanje oskrbe ostarele populacije na domu za območje LAS UE Ormož;
  • vzdrževati medgeneracijsko povezovanje, izobraževanje starejše populacije in ciljnih skupin za funkcioniranje v družbi in ohranjanje fizičnega, socialnega in duševnega zdravja za zmanjšanje osamljenosti;
  • vzpostaviti partnerstvo za izvajanje programov za preprečevanje osamljenosti in izboljšano kakovost življenja ostarele populacije na domu.

 Mobilni dom 03

Vzdrževali bomo medgeneracijsko povezovanje, izobraževanje starejše populacije in ciljnih skupin za funkcioniranje v družbi in ohranjanje fizičnega, socialnega in duševnega zdravja za zmanjšanje osamljenosti. Vzpostavljeno bo partnerstvo za izvajanje programov za preprečevanje osamljenosti in izboljšano kakovost življenja ostarele populacije na domu. Operacija prispeva tudi k doseganju ciljev SLR LAS UE Ormož in ciljem PRP 2014-2020: razvoj novega programa za obvladovanje problemov starajoče družbe in razvoju novih, družbeno odgovornih programov kot dopolnitev obstoječim programom zdravstvenega in socialnega varstva. Vzpostavljeno bo novo partnerstev z ZD Ormož, LU Ormož in socialnim podjetjem Z-Enaic ter še drugimi, za izvajanje programa storitev za izboljšanje oskrbe ostarele populacije na domu.

Operacija spodbuja rabo obnovljivih virov energije z uporabo elektro vozila, s katerim se bo izvajala pomoč na domu in uporaba elektro polnilnice tudi v promocijske namene. Spodbuja se zdrav načina življenja z učnimi medgeneracijskimi delavnicami in mobilnim domom, kar prispeva k zmanjšanju osamljenosti. Operacija spodbuja razvoj turizma z uporabo treh postajališč za avtodome, kjer si bodo udeleženci pripravili obrok po principu lokalne samooskrbe ter spoznali območje LAS; avtodom bo imel magnetne table z logotipi in označbo operacije, kar bo tudi turistična atrakcija. V operacijo bomo vključevali ranljive skupine, kot so starejši, ženske in mladi v nove storitve za obvladovanje izzivov starajoče družbe.

Mobilni dom avto

Skupna vrednost operacije z DDV je 65.547,62 EUR, skupna vrednost upravičenih stroškov brez DDV je 62.038,87 EUR, skupna vrednost zaprošenih sredstev je 49.631,10 EUR.

 Mobilni dom tabela

 

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik