Projekt Nebo in zemlja

evropski sklad regionalni razvoj

logo las ormoz

Akronim operacije: NEBO IN ZEMLJA

Prijavitelj:  Z-ENIAC SO.P.

Kratek opis oz. povzetek operacije
Izvajanje operacije »NEBO IN ZEMLJA« se uvršča v tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave, cilj 3.2. Spodbujanje aktivnosti ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe. Operacija poteka v eni fazi, prispevala bo k izboljšanju kakovosti življenja s prilagajanjem podnebnim spremembam, ki so postale dejstvo in so prisotne tudi na območju LAS UE Ormož. V projektu NEBO IN ZEMLJA smo izpostavili tri ključna področja, ki so pomembna za razumevanje občanov na območju LAS za spremembo obstoječega načina življenja v bolj trajnostnega. Operacija poteka od 1.5.2021, zaključi se 30.10.2021. Vodilni partner je Z-Eniac SO.P., partner 1 Zavod za informiranje Ormož in partner 2 Center ponovne uporabe. . V DS3 bo izveden in nadgrajen program izobraževanja in usposabljanja, DS4 bo vodilni partner vzpostavil povsem novo storitev za preprečevanje nastajanja odpadkov iz skupine električni in elektronski izdelki (EEO). V DS5 bo prikazan način uporabe elektro vozila ter poglavitni ukrepi za spodbujanje uporabe električnih vozil. V DS6 bo partner 1 izvedel ozaveščevalno kampanjo, o možnosti zmanjševanja izpustov TGP, ki jih povzroča pridelava in uporaba rdečega mesa.

Cilji operacije

Spodbujanje aktivnosti ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe, vzpostavitev inovativnega partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem, ki imajo pomembno vlogo pri preventivnih dejavnostih na področju ozaveščanja, izboljšanje kakovosti življenja ranljive skupine.

Aktivnosti

Prijavitelj:

DS1: KOORDINACIJA IN VODENJE operacije vključuje načrtovanje, organiziranje in izvedbo delovnih sestankov, spremljanje napredka operacije, spremljanje doseganja ciljev in kazalnikov, ukrepanje v primeru odstopanj od planiranih ciljev.
DS 2: PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Aktivnosti vključujejo pripravo gradiv, informiranje o projektu na družbenih omrežjih, priprava vsebinskih sklopov za sprotno informiranje na spletni strani in priprava gradiv za medije. Izvedeni bosta začetna in zaključna novinarska konferenca.
DS4: DEMONSTRACIJSKI PRIKAZ PREPREČEVANJA NASTAJANJA EE ODPADKOV z namenom preprečevanja nastajanja odpadka zaradi posledičnih okvar.
DS5: TRAJNOSTNA MOBILNOST – Podnebna pot Spodbujanje uporabe električnih vozil je le eden od ukrepov za trajnostno mobilnost, pri čemer se prvenstveno osredotoča na zmanjševanje emisij TPG, onesnaževal zraka in porabe energije obstoječih vozil. Izvaja se od 1.5.2021-15.10.2021 (VSI DELOVNI SKLOPI PRIJAVITELJA)

Partner 1: ZAVOD ZA INFORMIRANJE RADIO PRLEK

DS6: OZAVEŠČEVALNA KAMPANJA – BREZMESNI PONEDELJEK. Ozaveščevalna kampanja se bo izvajala vsak ponedeljek z namenom povečanega osveščanja o možnosti zmanjševanja izpustov TGP, ki jih povzroča pridelava in uporaba rdečega mesa. Zato bo potekala kampanja »BREZMESNI PONEDELJEK« v skladu s potrebnimi spremembami v strukturi kmetijske pridelave v prid zmanjšanja toplogrednih plinov  in spremembe vedenjskih vzorcev za zmanjševanje okolja. V ta namen bodo vsak ponedeljek izvedene aktivnosti ozaveščanja  - s prepričljivimi podatki o pomenu zmanjševanja TGP tudi s spremembo načina prehranjevanja.

Izvaja se od 1.5.2021-15.10.2021

Partner 2: CPU ORMOŽ

DS3: IZVEDBA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA MANJ TGP - izvedel  in nadgradil bo program izobraževanja in usposabljanja, pri čemer bomo krepili znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja podnebnim spremembam na območju LAS UE ORMOŽ. Program vključuje različne ciljne skupine in prispeva k obvladovanju podnebnih sprememb, ki so realnost in teh znanj kronično primanjkuje. Program se bo izvajal po predpisanih sklopih tako, da bodo potekale aktivnosti v obliki praktičnih simulacijskih prikazov na način dosega širše skupnosti. Posamezne aktivnosti bodo potekala na celotnem območju LAS UE Ormož.

Vsak sklop je razdeljen na več aktivnosti, zato bo vsak sklop izveden v 3 korakih:

Izvedbeno bo skupaj izvajanih 12 simulacijskih- praktičnih prikazov, ki bodo potekali fazno.

Način spremljanja bo potekal z merjenjem obiska udeležencev, pri čemer bodo aktivnosti prikaza potekale v manjših skupinah, zato načrtujemo vsak mesec 1 teden izvajanja

Izvaja se od 1.5.2021-15.10.2021

Ciljne skupine

Neposredna ciljna skupina:  splošna javnost na območju LAS UE Ormož Posredna ciljna skupina: starejši, brezposelni, invalidi, mladi, ženske  bo vključena z izvajanjem DS4. ki se v izvedbi na domu izvaja izključno za to ciljno skupino.

Kazalniki učinkov in rezultatov operacij za ESRR

Naziv operacije: NEBO IN ZEMLJA

Naziv prijavitelja: Z-ENIAC so.p.

Kazalniki učinka

Izberite vse ustrezne kazalnike za predmetno operacijo in vpišite začetno ter načrtovano vrednost in ki bodo skladni s točko 2.8 Kazalniki opercije vloge LAS.
V primeru, da kazalnik za vašo operacijo ni relevanten, označite v stolpcu »Ni relevantno«.
Če želita dodati še svoj kazalnik, ga vnesite pod Drugi vaš kazalnik (naziv, enoto, vrednosti).

 2021 06 kazalniki

Kazalniki rezultata

Kazalniki pod zap. št. 1 do 3 so kazalniki, ki morajo biti skladni s Operativnim programom, ostali kazalniki morajo biti skladni s SLR in s točko 2.8 Kazalniki opercije vloge LAS.

Izberite vse ustrezne kazalnike za predmetno operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost.

V primeru, da kazalnik za vašo operacijo ni relevanten, to označite v stolpcu »Ni relevantno«.

 2021 06 kazalniki 02

 Nebo in zemlja - Marinka Vovok (radio Prlek)

IZJAVA ZA JAVNOST - Zaključuje se projekt NEBO IN ZEMLJA

Operacija Z OKOLJSKIM OZAVEŠČANJEM VARUJEMO OKOLJE, v okviruLAS UE Ormož, ESRR

Ormož, 22. 12. 2021.Pravica do zdravega življenjskega okolja je ena temeljnih človekovih pravic in je v Sloveniji in s tem na območju LAS UE Ormož ustavno opredeljena. V tem smislu se je tudi Slovenija, podobno kot druge sodobne demokratične države, zavezala k doseganju trajnostnega razvoja, spreminjanju uničujočih potrošniških navad in proizvodnih praks. Kot kaže, bosta odločujoča dva procesa: družbena občutljivost za okoljske probleme se bo morala dvigniti, po drugi strani pa bomo morali tudi državljani kot posamezniki in potrošniki začeti prevzemati odgovornost za prihodnost, z njo pa tudi dejavno vlogo pri prizadevanjih za bolj trajnostno usmerjeno ravnanje. Vendar zato potrebujejo večjo okoljsko osveščenost. Z ukrepom 3.2.1 Spodbujanje inovativnih partnerstev na področju ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe bomo z izvedbo operacije NEBO IN ZEMLJA omogočamo dvig ozaveščenosti o nujnosti varovanja narave in okolja in o možnosti prilaganja na podnebne spremembe. Operacija je potekala od 1.5.2021, zaključuje se 31.12.2021. Vodilni partner je Z-Eniac., partner 1 Zavod za informiranje Ormož in partner 2 Center ponovne uporabe.

Kot se ugotavlja v Strategiji razvoja je za območje LAS značilno še vedno intenzivno kmetijstvo, poleg tega pa na podeželju še ni v celoti rešen problem gospodinjskih ali kmetijskih odplak, kar ogroža okolje in naravo na celotnem območju LAS. Zato je potrebno trajno izobraževanje in ozaveščanje s ciljem zmanjševanje raznih emisij v okolje. Ker ukrepi na področju blaženja podnebnih sprememb ne zadostujejo, se je potrebno pripraviti na neizogibne podnebne spremembe, ki se kažejo v obrisih v vremenskih ujmah, sušah, pomanjkanju pitne vode itd., kar bo imelo velik vpliv na gospodarstvo, kvaliteto življenja, ohranjanje kultivirane krajine in druge procese, zato je potrebno spodbujati povečanje osveščanja, izobraževanje in usposabljanje za implementacijo znanj in tehnologij v prakso ter spremeniti netrajnostne prakse kot način življenja.

Dr. Marinka Vovk predstavi rezultate projekta, ki se kažejo v obliki izvedbe in nadgradnje programa izobraževanja in usposabljanja. Vodilni partner je vzpostavil povsem novo storitev za preprečevanje nastajanja odpadkov iz skupine električni in elektronski izdelki, to je čiščenje in vzdrževanje. Prikazan je bil način uporabe elektro vozila ter poglavitni ukrepi za spodbujanje uporabe električnih vozil. Izvedena je bila ozaveščevalna kampanja o možnosti zmanjševanja izpustov TGP, ki jih povzroča pridelava in uporaba rdečega mesa. Vsak ponedeljek zjutraj občani območja LAS prisluhnjeno nasvetom za varovanje okolja na radiu Prlek.

 

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik