IZJAVA ZA JAVNOST - Zaključuje se projekt NEBO IN ZEMLJA

Operacija Z OKOLJSKIM OZAVEŠČANJEM VARUJEMO OKOLJE, v okviruLAS UE Ormož, ESRR

Ormož, 22. 12. 2021.Pravica do zdravega življenjskega okolja je ena temeljnih človekovih pravic in je v Sloveniji in s tem na območju LAS UE Ormož ustavno opredeljena. V tem smislu se je tudi Slovenija, podobno kot druge sodobne demokratične države, zavezala k doseganju trajnostnega razvoja, spreminjanju uničujočih potrošniških navad in proizvodnih praks. Kot kaže, bosta odločujoča dva procesa: družbena občutljivost za okoljske probleme se bo morala dvigniti, po drugi strani pa bomo morali tudi državljani kot posamezniki in potrošniki začeti prevzemati odgovornost za prihodnost, z njo pa tudi dejavno vlogo pri prizadevanjih za bolj trajnostno usmerjeno ravnanje. Vendar zato potrebujejo večjo okoljsko osveščenost. Z ukrepom 3.2.1 Spodbujanje inovativnih partnerstev na področju ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe bomo z izvedbo operacije NEBO IN ZEMLJA omogočamo dvig ozaveščenosti o nujnosti varovanja narave in okolja in o možnosti prilaganja na podnebne spremembe. Operacija je potekala od 1.5.2021, zaključuje se 31.12.2021. Vodilni partner je Z-Eniac., partner 1 Zavod za informiranje Ormož in partner 2 Center ponovne uporabe.

Kot se ugotavlja v Strategiji razvoja je za območje LAS značilno še vedno intenzivno kmetijstvo, poleg tega pa na podeželju še ni v celoti rešen problem gospodinjskih ali kmetijskih odplak, kar ogroža okolje in naravo na celotnem območju LAS. Zato je potrebno trajno izobraževanje in ozaveščanje s ciljem zmanjševanje raznih emisij v okolje. Ker ukrepi na področju blaženja podnebnih sprememb ne zadostujejo, se je potrebno pripraviti na neizogibne podnebne spremembe, ki se kažejo v obrisih v vremenskih ujmah, sušah, pomanjkanju pitne vode itd., kar bo imelo velik vpliv na gospodarstvo, kvaliteto življenja, ohranjanje kultivirane krajine in druge procese, zato je potrebno spodbujati povečanje osveščanja, izobraževanje in usposabljanje za implementacijo znanj in tehnologij v prakso ter spremeniti netrajnostne prakse kot način življenja.

Dr. Marinka Vovk predstavi rezultate projekta, ki se kažejo v obliki izvedbe in nadgradnje programa izobraževanja in usposabljanja. Vodilni partner je vzpostavil povsem novo storitev za preprečevanje nastajanja odpadkov iz skupine električni in elektronski izdelki, to je čiščenje in vzdrževanje. Prikazan je bil način uporabe elektro vozila ter poglavitni ukrepi za spodbujanje uporabe električnih vozil. Izvedena je bila ozaveščevalna kampanja o možnosti zmanjševanja izpustov TGP, ki jih povzroča pridelava in uporaba rdečega mesa. Vsak ponedeljek zjutraj občani območja LAS prisluhnjeno nasvetom za varovanje okolja na radiu Prlek.

 

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik