Skupaj ostanimo aktivni - kvalitetno preživimo jesen življenja doma

evropski sklad regionalni razvoj

logo las ormoz

Akronim: Skupaj ostanimo aktivni

Operacija bo trajala: 1.6.2021 do 30.09.2022

Celotna vrednost operacije znaša 55.975,56 €, vrednost nepovratnih sredstev je 40.344,59 €.

Kratek opis oz. povzetek operacije

Daljša življenjska doba in relativno dobra zdravstvena oskrba ostarele populacije je razlog, da moramo razmišljati o izboljšanju kvalitete bivanja naše starejše populacije v domačem okolju. Dejstvo je, da je za starostnike, ki se odločijo za institucionalno varstvo, torej odhod v Dom starejših občanov, dobro poskrbljeno. V domu se jim ponuja skrb na večih nivojih: zdravstvena oskrba jim zagotavlja pravočasno in kvalitetno oskrbo s strani zdravstvenega osebja, socialna oskrba pa jim zagotovi zadovoljevanje vseh ostalih potreb.

Kot izvajalec socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu opažamo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, da je za starejšo populacijo poskrbljeno na ravni osnovnih storitev, torej za vzdrževanje osebne higiene (pomoč pri umivanju, oblačenju, za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb), manj pa je poskrbljeno za zagotavljanje in zadovoljevanje socialnih stikov. V ta namen želimo z različnimi aktivnostmi pod okriljem in v prostorih CSO Ormož dvigniti kvaliteto bivanja naše starejše populacije, ki še živi v domačem okolju.
Z vzpostavitvijo partnerstva iščemo možnosti, da ranljivi populaciji, torej starejšim v lokalnem okolju ponudimo aktivnosti v obliki delavnic, predavanj in skupnih druženj, s katerimi jim bomo popestrili prosti čas.
V operaciji CSO Ormož nastopa kot vodilni partner ter Z-Eniac Ormož so.p. kot partner 1. V operacijo se aktivno vključuje Društvo Spominčica Ormož kot zunanji izvajalec, pri aktivnostih bodo sodelovali tudi učenci okoliških osnovnih šol in vrtcev ter učenci OŠ Stanka Vraza.

Izvedla se bo analiza potreb okolja po storitvah pomoči na domu, dnevnega varstva in aktivnosti za starejšo populacijo. Rezultati ankete bodo imeli velik vpliv ne samo na izvedbo aktivnosti, ampak tudi na investicije v institucionalno varstvo, dnevne oblike varstva in druge storitve, ki bi jih opravljal CSO Ormož v sodelovanju z Z-Eniac ter drugimi organizacijami v okolju. Prav tako je zadevana tematika vezana na dolgoročne plane Občin Ormož, Središče in Sveti Tomaž. Glede na statistiko staranja prebivalstva na tem območju, je pomembno ugotoviti potrebe in skladno z ugotovitvami planirati sredstva za omenjeno problemsko področje.
Operacija bo pozitivno prispevala k razvoju novega programa za obvladovanje problemov starajoče družbe in razvoju novih, družbeno odgovornih programov kot dopolnitev obstoječim programom zdravstvenega in socialnega varstva. Spodbujala bo zdrav načina življenja z učnimi medgeneracijskimi delavnicami, omogočala bo vključevanje ranljivih skupin, kot so socialno šibki starejši, starejše samske ženske in ženske z nizkimi dohodki in invalidi v nove storitve za obvadovanje izzivov starajoče družbe.

Kazalniki operacije

 pdf icon 50
  Celoten dokument

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik