Učna turistična destinacija Jeruzalem Slovenija brez embalaže

 2020 04 logoti Jeruzalem

Splošne informacije o operaciji:

Akronim: TD JERUZALEM 0 W

Sklad: EKSRP

  • Vodilni partner – prijavitelj: Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi

Ostali partnerji:

  • Partner 1: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož,
  • Partner 2: Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž,
  • Partner 3: Z-ENIAC, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož,

 

  • Vrednost operacije v DDV: 68.447,87 €
  • Vrednost sofinanciranja: 49.997,09 €
  • Trajanje operacije: začetek 1. 2. 2020 konec 31. 12. 2020
  • Odločba iz dne: 31. 1. 2020

 

Povzetek operacije:

Operacija poteka v partnerstvu, vodilni partner je Občina Središče ob Dravi, Partner 1 je Občina Ormož, partner 2 je Občina Sveti Tomaž, partner 3 pa socialno podjetje Z-Enaic.

V okviru projekta TD JERUZALEM 0 W se bodo izvajale aktivnosti, ki imajo za cilj trajnostni turizem, ki bo temelj strategije komuniciranja Turistične destinacije Jeruzalem Slovenija (v nadaljevanju TDJ). V ta namen se bo nabavila oprema digitalni panoji, stroj za pomivanje kozarcev, kozarci, izdelale se bodo vrečke iz ter izvajale učne prakse za trajnostni turizem; izvajale se bodo animacijske delavnice s prikazom možnosti življenja brez embalaže po principu zero waste, ki ga zagotavlja tudi ponovna uporaba. Slednja bo ključnega pomena pri ozaveščanju in v podporo aktivnostim, ki jih izvajajo partnerji za vzpostavitev trajnostne TD Jeruzalem Slovenija, zato bodo partnerji izvedli aktivnosti, ki podpirajo načelo brez embalaže z izzivi za celotno LAS območje, kot tudi za širšo skupnost. Operacija bo prispevala k večji okoljski ozaveščenosti na območju LAS UE Ormož z animacijskimi in praktičnimi prikazi uporabe postopkov, praks na področju preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe materialov in odpadkov, kar vodi v trajnostni turizem

Cilji operacije:

Operacija prispeva k uresničevanju:

C 2.1 Izboljšanje pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostali dejavnosti ter dvig kakovosti življenja: operacija bo pripomogla k boljši prepoznavnosti TDJ kot destinacije, ki temelji na trajnostnem razvoju. Nabava in postavitev interaktivnih tabel, kozarcev, pomivalnega stroja za kozarce oblikovane iz izdelane destilacijskih vrečk iz odpadnih materialov bodo pripomogle k boljši razpoznavnosti TDJ kot destinacije, ki temelji na trajnostnem konceptu in krepi zavest o pomenu izboljšanja pogojev za razvoj destinacije. Praktična možnost v TD se bo izkazovala s ponovno uporabo kozarcev in vrečk, ki bodo uporabljeni za različne javne dogodke.

C 3.1 Spodbujanje inovativnih partnerstev na področju varovanja okolja in ohranjanja narave:

z operacijo bomo spodbujali k zavedanju, da LAS območje z TD Jeruzalem postane  učno območje za trajnostni turizem in okolju prijazne dejavnosti pa lahko temeljijo na učinkovitih rabi virov, kot jo omogoča krožno gospodarstvo s ciljem izboljšati stanje okolja in zmanjšati emisije toplogrednih plinov, kar se lahko manifestira z absolutnim zmanjšanjem uporabe embalaže za enkratno uporabo. V ta namen bomo partnerji v praksi vzpostavili učne primere aktivnosti, ki bodo spodbujale okolju prijazno ravnanje, učinkovito rabo virov, manj odpadkov s ciljem izboljšati stanja okolja in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar bo izboljšalo informiranost prebivalstva o možnih načinih ravnanja v TD Jeruzalem Slovenija na poti k trajnostnemu turizmu. Animacijski material bo uporabljen v namen edukacije in spodbujanja razvoja možnosti varovanja okolja na način zmanjšanja porabe virov, kar je ključnega pomena za trajnostni turizem. V ta namen bo organiziran javni dogodek brez embalaže, ki bo pomembno prispeval k večji ozaveščenosti na območju LAS UE Ormož z vsemi elementi pristopa trajnostnega turizma. V okviru projekta so predvidene tudi aktivnosti oblikovanja in tiska materialov, kar bo spodbudilo k doseganju cilja za spodbujanje inovativnih partnerstev na področju varovanja okolja in ohranjanja narave.

Operacija »TD JERUZALEM 0 W «  rešuje naslednje potrebe:

-       hitrejši trajnostni razvoj gospodarstva, kmetijstva, turizma na območju LAS,

-       dvig kvalitete življenja na območju LAS,

-       spodbujanje partnerstev za skupno promocijo in trženje,

-       krepitev osveščenosti o pomenu varovanja okolja in ohranjanju narave, ki  izhaja iz problemov, ki so posledica  pomanjkanja okoljske ozaveščenosti, zato bo operacija pripomogla k ohranjanju in izboljšanju stanja okolja,

-       podpora aktivnostim, ki bodo prispevale k izboljšanju stanja okolja in vzpostavitvi trajnostne TD Jeruzalem. Na območju LAS bo operacija prispevala k učinkoviti rabi virov, preprečevanju nastajanja odpadkov, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in večji okoljski informiranosti in praktičnim ravnanjem za vzpostavitev trajnostnega turizma

-       podpora aktivnostim, ki bodo prispevale k večji vključenosti prepoznanih ranljivih skupin. Na območju LAS so prepoznane ranljive skupine, kot so invalidi, starejši s specifičnimi problemi in dolgotrajno brezposelne ženske, pri čemer bo operacija prispevala k ustvarjanjem pogojev za njihovo aktivno udeležbo.

Pričakovani rezultati operacije:

-       nabaviti operemo, ki je potrebna za dvig prepoznavnosti TDJ kot trajnostne destinacije,

-       izvesti animacijske prikaze zbiranja zavrženih tekstilnih in drugih izdelkov za namen priprave na ponovno uporabo izdelave destinacijskih vreč in torb in animacijske prikaze izdelave destinacijskih vrečk iz bombažnih ostankov z namenom vzpostavitve trajnostnega življenjskega sloga brez embalaže za enkratno uporabo,

-       Organizacija in izvedba javnega dogodka za širšo javnost po principu »brez embalaže.

INFORMACIJE DOSTOPNE NA:

https://program-podezelja.si/sl/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

http://www.las-ue-ormoz.si/

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik