Dogodki na projektu Znanje in dobre prakse

Namen programa

Dvodnevni program je oblikovan tako, da udeleženci spoznajo inovativna orodja ter dobre prakse razvoja socialnih podjetij, ki jih bodo lahko prenesli v lokalno okolje. Program temelji na načelih trajnosti, finančne neodvisnosti, rasti in širitve dejavnosti.

Uporaba inovativnih orodij•Vision of Present Canvas (kanvas vizije

sedanjosti) •Business Model Canvas (kanvas poslovnega modela) •Framework for Innovation (okvir za inovacije)•Fear & Fail format Vsebina programa Prvi dan:Predstavitev udeležencev

 

Delavnica 1:

Opredelitev pojmov•Entrepreneurship (podjetništvo) •Business (posel) •Social Impact (družbeni učinek) •Social innovation (družbena inovacija) •Development (razvoj) •Growth (rast) •Scaling up (razširitev dejavnosti) Predstavitev primerov dobrih praks.Odmor Delavnica 2: Okvir za inovacije in vizija sedanjosti.•Framework for Innovation (okvir za inovacije), predstavitev in delo z orodjem •Personal Vision of Present (osebna vizija sedanjosti), predstavitev in delo z orodjem Uporaba inovativnih orodij•Vision of Present Canvas (kanvas vizije

sedanjosti) •Business Model Canvas (kanvas poslovnega modela) •Framework for Innovation (okvir za inovacije)•Fear & Fail format Vsebina programa Prvi dan:Predstavitev udeležencev

Delavnica 1:

Opredelitev pojmov•Entrepreneurship (podjetništvo) •Business (posel) •Social Impact (družbeni učinek) •Social innovation (družbena

inovacija) •Development (razvoj) •Growth (rast) •Scaling up (razširitev dejavnosti) Predstavitev primerov dobrih praks.

Odmor

Delavnica 2:

Okvir za inovacije in vizija sedanjosti.•Framework for Innovation (okvir za inovacije), predstavitev in delo z orodjem •Personal Vision of Present (osebna vizija sedanjosti), predstavitev in delo z orodjem •Predstavitev primerov in zgodb Odmor

Delavnica 3:

Fear & Fail (strah in neuspeh)•Fear & Fail, predstavitev orodja •Osebni coaching Povzetek dnevnih vsebin

Drugi dan:

Delavnica 4:

Okvir za poslovno načrtovanje in socialne inovacije •UN Sustainable Development Goals •Fourth Industrial Revolution (Industrija 4.0) •Business Model Canvas, predstavitev teorije poslovnega načrtovanja Odmor Delavnica 5:

Oblikovanje poslovnega modela •Business Model Canvas, predstavitev in delo z orodjem •Skupinsko delo: kratke predstavitve in mentorstvo •Predstavitev primerov in zgodb Odmor Delavnica 6:

Organizacijska kultura, merjenje socialnega učinka ter trajnostno poslovanje •Organizational Culture (organizacijska kultura) •Social Impact Measurement (merjenje družbenega učinka) •Sustainable businesses (trajnostno poslovanje) Povzetek dnevnih vsebin in zaključek programa Udeležba je brezplačna, za hrano in pijačo je poskrbljeno.

Znanje in dobre prakse

eu sklad za razvoj las ue ormoz


OPERACIJA

Za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja
Lokalne akcijske skupine UE Ormož za
2. javni poziv za ESRR LAS UE Ormož
Naziv operacije: Znanje in dobre prakse - temelj razvoja podjetništva
Prijavitelj oz. Vodilni partner (naziv, naslov): MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR ORMOŽ D.O.O., Vrazova ulica 9, 2270 Ormož

Akronim: Znanje in dobre prakse

Kratek opis oz. povzetek operacije

Pomanjkanje delovnih mest in neugodni demografski trendi so največji problem območja UE Ormož, zato sta si partnerja v operaciji Znanje in dobre prakse postavila cilj, da z operacijo prispevata k izboljšanju stanja na tem področju. Operacija načrtuje tudi manjšo vlaganje v opremo, ki je nujna za izvajanje programov izobraževanja, promocije, oziroma izvajanje storitev podpornega okolja za podjetništvo. Vodilni partner v operaciji je  Mrežni podjetniški inkubator d.o.o. (v nadaljevanju MPI Ormož). Partner je socialno podjetje Z-eniac so.p. (v nadaljevanju Z-eniac). Operacija prispeva k spodbujanju delovanja podjetništva kot tudi socialnega podjetništva. Oba tipa podjetništva sta ključna za razvoj regije in zagotavljanje zdravja in kakovosti življenja ljudi. V pretežni meri se bo operacija izvajala v naselju Ormož. Določene delavnice se bodo izvedle tudi v naselju Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Udeleženci izobraževanja pa bodo iz celotne upravne enote Ormož, zato bo operacije imela učinke na celotno območje LAS UE Ormož. Operacija  prispeva k naslednjemu cilju SLR LAS UE Ormož:

podezelje razpisi

1.2  Spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo. Skupna vrednost operacije je 28.090,83 EUR skupna vrednost upravičenih stroškov operacije znaša 35.280,00 EUR, skupna vrednost zaprošenih nepovratnih sredstev znaša 21.394,24 EUR

 PARTNERJI PROJEKTA:

Vodilni partner:  Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o.
Partner 1:  Z-eniac, SO.P.

 

Podkategorije

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik